Miễn trừ trách nhiệm

Trang web https://thuexehuynhgia.com/ được cung cấp theo trạng thái hiện tại và không có bất kỳ cam kết nào được đưa ra. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hay tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng trang web, bao gồm cả thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, do hậu quả hoặc do bồi thường.

Tất cả nội dung trên trang web thuộc sở hữu của chúng tôi. Việc sao chép, phân phối hoặc xuất bản bất kỳ nội dung nào trên trang web này mà không có sự cho phép trước của chúng tôi là không được phép.

Trang web được cung cấp theo trạng thái hiện tại và không có bất kỳ cam kết nào về trải nghiệm người dùng, chúng tôi không đảm bảo rằng trang web sẽ luôn chính xác, đầy đủ hoặc không có lỗi. 

Nếu trang web có lỗi phát sinh, vui lòng liên hệ đến chúng tôi để chúng tôi có thể sửa chữa nhanh chóng nhất có thể.

Mọi thông tin trên website sẽ được chúng tôi thay đổi mà không báo trước. Mục đích để cung cấp thông tin mới nhất đến cho người đọc.